Información de interese para Solicitudes de Socios da Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría

Dacordo co establecido nos Artigos 4 e 5 do Titulo II dos Estatutos da Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría, e que abaixo se recollen, para que unha persoa sexa Socia da SGXX ten que presentar a solicitude, pagar a cuota, xuntar un Curriculum Vitae que acredite o seu interese ou adicación o eido científico ou profesional xerontolóxico, ir presentada por dous Socios de alomenos 4 anos de antiguidade, e ser aprobada a Solicitude pola Asamblea da Sociedade.

A Asamblea Ordinaria da Sociedade faise coincidir normalmente co Congreso Anual da Sociedade, polo que unha solicitude de Socio non se fará efectiva de pleno dereito ate que a Asamblea a aprobe. Mentras iso non ocorra serían “pre-socios”, e non son socios, cuestión que parece importante clarexar, acorde os dereitos que determina ser socio da Sociedade.

A proposta firmada dos dous Socios que se precisa, segundos Estatutos da Sociedade, farase directamente polo Presidente e o Secretario da Sociedade, según se aprobou na Asamblea Xeral de 2016, unha vez recibida toda a Documentación que se cita:

 • Impreso cuberto de Solicitude de Socio.
 • Xustificante de ter xa pagada a cota do ano no que solicite ser Socio.
 • Curriculum Vitae da persoa solicitante.

Para o caso de non ser aceptada a persoa como Socia, seralle devolta cota previamente pagada.

Estatutos da Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría. Extracto sobre Socios:

TÍTULO II

Dos socios: deberes e dereitos.

 • Artigo 4.° Os socios poden ser de número, corresponsais de fora de Galicia e de honra.
 • Artigo 5.° Para ser socio de número requírese:
  • a. Demostrar se realiza algunha actividade profesional ou voluntaria en relación coa asistencia ó ancián, estudio ou educación xerontolóxica: licenciados en Medicina, Psicoloxía, Bioloxía, Farmacia, Dereito, Arquitectura, Filosofía, Diplomados en enfermería, Traballo Social, Fisioterapia, Educación física, Terapia Ocupacional, titulados en Xerocultura, animación socio-cultural e actividades afins. Ser proposto por dous socios de número que leven mais de catro anos pertenecendo á Sociedade, facendo a solicitude en impreso especial da mesma no que deberá expresa-lo seu curriculum de estudios, dedicación profesional ou de voluntariado en actividades xeriátricas ou xerontolóxicas.

Santiago, Xaneiro de 2017.

 • BOLETIN DE INSCRICIÓN DE SOCIO/ A

  Remítese á Xunta Directiva da SGXX.


  Sinale o tipo de solicitude

 • DATOS PERSOAIS


 • ACTIVIDADE PROFESIONAL

  Sinale as que procedan.

 • Tipos de archivos aceptados: pdf, Tamaño máximo de archivo: 5 MB.
  Solo arquivos en PDF de máximo 5MB.

 • PAGO

  CUOTA ANUAL: 30€. Ingresar (1ª cuota) na conta nº IBAN: ES45 2080 5092 05 3040020072 de ABANCA.

 • Tipos de archivos aceptados: jpg, pdf, png, Tamaño máximo de archivo: 2 MB.
  Solo arquivos JPG, PNG ou PDF.

 • ORDE DE PAGO PARA A DOMICILIACIÓN BANCARIA

 • Prégolle a Vds. tomen nota para que, ata novo aviso, adeuden na miña conta o recibo presentado anualmente pola SOCIEDADE GALEGA DE XERONTOLOXÍA E XERIATRÍA.

 • Este campo es un campo de validación y debe quedar sin cambios.

Empeza a escribir e presiona "Intro" para buscar