DOCUMENTOS DE INTERESE

 • REAL DECRETO 34/2008, do 18 de xaneiro, polo que se regulan os certificados de profesionalidade (BOE do 31 de xaneiro de 2008).(http://www.educacion.es/educa/incual/pdf/1/RD34_2008.pdf)
  Os reais decretos que aproban as diferentes Cualificacións Profesionais poden consultarse nas páxinas correspondentes a cada Familia Profesional no seguinte enlace web: http://www.educacion.es/educa/incual
 • REAL DECRETO 1379/2008, do 1 de agosto, polo que se establecen os certificados de profesionalidade da familia profesional Servizos socioculturais e á comunidade que se inclúen no Repertorio Nacional de certificados de profesionalidade.
  Real Decreto 1224/2009, do 17 de xullo, de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas por experiencia laboral. (BOE del 25 de agosto de 2009).
 • Sistema de Cualificacións Profesionais de Galicia ponse en marcha baixo a dirección do Consello Galego de Formación Profesional (Decreto 110/1999, do 8 de abril, modificado polo Decreto 214/2003, do 20 de marzo)
  Instituto Galego das Cualificacións (Decreto 93/1999, do 8 de abril) como órgano de carácter técnico que executará, dentro das súas competencias, as liñas aprobadas polo Consello.
 • Decreto 93/1999, do 8 de abril , polo que se crea e se regula o Instituto Galego das  Cualificacións (DOG. Nº 73 de 19 de abril de 1999)
 • Decreto 110/1999, do 8 de abril , polo que se crea e regula o Consello Galego de  Formación Profesional (DOG nº 85 de 5 de maio de 1999)
 • Decreto 262/2002, do 31 de xullo , polo que se crea o Comité Interdepartamental das  Cualificacións e a Formación Profesional e a Comisión Permanente dos Directores  Xerais (DOG nº 161 de 22 de agosto de 2002)
 • Decreto 263/2002, do 31 de xullo, polo que se crean as comisións sectoriais de  Cualificación e Formación Profesional e as comisións de Estándares Profesionais.  (DOG nº 162 de 23 de agosto de 2002)
 • Decreto 214/2003, do 20 de marzo, polo que se modifica o Decreto 110/1999, do 8 de  abril, polo que se crea e regula o Consello Galego de Formación Profesional. (DOG nº  73 de 14 de abril de 2003)
 • Decreto 212/2003, do 3 de abril, polo que se establece a estructura orgánica da  Consellería de Traballo.
 • Orde do 14 de maio de 2003 pola que se aproba o regulamento interno do Consello Galego de Formación Profesional.
 • Decreto 325/2003 de 18 de xullo, polo que se autorizan e regulan os centros integrados de Formación profesional na Comunidade Autónoma de Galicia.
 • Orde de 4 de decembro de 2003 pola que se regula o funcionamento e a oferta formativa dos centros integrados de formación profesional dependentes da Consellería de Educación e Ordenación universitaria e a Consellería de Traballo.

Empeza a escribir e presiona "Intro" para buscar